Każda zlecona firmie Wiktor Jakuszyk, z siedzibą przy ul. Emilii Plater 11/1 78-600 Wałcz NIP: PL5342411967 realizacja zamówienia za pomocą narzędzia Dropshipping podlega poniższej umowie, a ich zleceniodawcy zgadzają się na opisane warunki.

 

REGULAMIN USŁUGI „DROPSHIPPING”

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

 

1.1.1. Dostawca – firma Wiktor Jakuszyk, z siedzibą przy ul. Emilii Plater 11/1 78-600 Wałcz NIP: PL5342411967

1.1.2. Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,

 

1.1.3. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

1.1.4. Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

 

1.1.5. Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem https://alizoo.pl

 

1.1.6. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;

 

1.1.7.  Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem  https://alizoo.pl .

 

1.2.  Z Dropshippingu może korzystać każdy Zamawiający, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu oraz przejdzie pozytywną weryfikacje przez obsługę serwisu.

 

 2.    ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

 

2.1. Składanie i realizacja zamówień odbywać się mogą każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Hurtowni ALIZOO, zawierającego aktualną Ofertę handlową, dostępnego pod adresem https://alizoo.pl, przy wykorzystaniu przez sklep współpracujący tj. Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.

 

2.2. Formą realizacji mogą być tak zwane:

- „Dropshipping kurier” (realizacja wysyłki za pośrednictwem przewoźnika hurtowni)

- " Paczkomaty InPost"

- "Odbiór w punkcie" (Poczta Polska)

- "Kurier Pocztex" (Poczta Polska)

- "Orlen Paczka"

 - „Dropshipping kurier własny”  – w tym wypadku Zamawiający przesyła etykietę swojego przewoźnika na adres e-mail: etykieta@alizoo.pl

- "ALLEGRO SMART Paczkomaty InPost"

- " ALLEGRO SMART Odbiór w punkcie" (Poczta Polska)

- " ALLEGRO SMART Kurier Pocztex" (Poczta Polska)

 

 

2.3. Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.

 

2.4. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki. Opłaty zostały te dokładnie opisane w akapicie „PŁATNOŚCI”.

 

2.5. Dostawca może w przeciągu 1 Dnia Roboczego odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy oraz zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w serwisie internetowym hurtowni na „Anulowane”.

 

2.6. Zamówienia, których status zmieni się na „Przygotowanie w toku” nie będą mogły być modyfikowane lub anulowane przez Zamawiającego.

 

2.7. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Zastosowane zostaną oznaczenia ostrzegawcze, jak również dodatkowe materiały zabezpieczające wysyłane towary. Dostawca zobowiązuje się do nie stosowania materiałów promocyjnych hurtowni jak również jakichkolwiek emblematów firmowych na przesyłkach.

 

2.8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do klienta końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

 

2.9. Zamówienie, którego oznaczenie statusu w serwisie internetowym Dostawcy widnieje jako „Przygotowanie w toku” będzie zrealizowane w ciągu 48h, licząc od dnia w którym Zamawiający je złoży, chyba że zostało to dokonane po godzinie 12:00, wówczas zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2 Dni Roboczych, licząc od dnia następnego. Termin dostawy, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy, o czym zobowiązany jest on poinformować Zamawiającego, za wyjątkiem opóźnień dostawy występujących w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia (od 15 listopada do 24 grudnia każdego roku), kiedy to Dostawca nie ma obowiązku informować o opóźnieniach związanych z dostawą.

 

2.10. W przypadku formy „Dropshipping kurier własny” Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany formy lub ilości wysyłki, jeżeli Zamawiający nie dostosował jej odpowiednio do charakteru zamówionego towaru.

 

2.11. Na Zamawiającym ciąży obowiązek poinformowania Klienta Końcowego o procedurach: dostarczenia towaru, sprawdzenia stanu dostarczonej przesyłki, możliwych formach złożenia reklamacji, co zostało szerzej opisane w akapicie „ ZWROTY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY”.

 

2.12. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie zastosowana procedura opisana w akapicie „PŁATNOŚCI”

2.13. Przesyłane listy przewozowe powinny być przystosowane do wydruku na etykietach termicznych o wymiarach 100x150mm (format pdf)

2.14 Dostawca udostępnia na preferencyjnych warunkach przesyłki z przedrostkiem Allegro SMART i umożliwia dostawę zakupionych w serwisie Allegro.pl towarów do Paczkomatów InPost, punktów odbioru osobistego, oraz na adres na terenie całego kraju. Przesyłki Allegro SMART to usługa serwisu aukcyjnego Allegro, dokładniej o usłudze na allegro.pl/smart.

2.14.1 Warunkiem skorzystania z przesyłek z przedrostkiem Allegro SMART jest poprawne przekazanie adresu email z zamówienia do którego przysługuję w serwisie Allegro przesyłka SMART. Adres email wskazujemy w komentarzu do zamówienia.

2.14.2 Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za poprawność przekazania danych dotyczących przesyłek Allegro SMART. Jeżeli zamawiający przekazuje niepoprawne dane, bądź dane na które nie przysługiwała przesyłka Allegro SMART, Dostawca może zostać obciążony opłatą za przesyłkę od przewoźnika. Zamawiający obowiązuję się do pokrycia wszelakich kosztów związanych z przesyłkami.

 

3.    PŁATNOŚCI

 

3.1. Realizacje usług Dropshipping wiążą się z dodatkowymi kosztami dla Zleceniodawcy tj: opłatą serwisową lub opłatą za przesyłkę

3.2. Realizacja wysyłki za pośrednictwem przewoźnika Dostawcy tj. formą „Dropshipping kurier Alizoo” wiąże się z doliczaną do faktury VAT opłaty za przesyłkę w wysokości 12.20 PLN netto.

3.3. Realizacja wysyłki za pośrednictwem przewoźnika Dostawcy tj. formą „Paczkomaty InPost” wiąże się z doliczaną do faktury VAT opłaty za przesyłkę w wysokości 10,49 PLN netto.

3.4. Realizacja wysyłki za pośrednictwem przewoźnika Dostawcy tj. formą „Orlen Paczka” wiąże się z doliczaną do faktury VAT opłaty za przesyłkę w wysokości 8.99 PLN netto.

3.5. Realizacja wysyłki za pośrednictwem przewoźnika Dostawcy tj. formą „Odbiór w punkcie ” wiąże się z doliczaną do faktury VAT opłaty za przesyłkę w wysokości 9.49 PLN netto

3.6. Realizacja wysyłki za pośrednictwem przesyłek z przedrostkiem „ALLEGRO SMART” wiąże się z doliczaną do faktury VAT opłaty serwisowej za przesyłkę w wysokości 2.00 PLN netto

3.7. Realizacja zamówień formą „Dropshipping kurier własny” odbywa się z doliczaniem opłaty serwisowej za przesyłkę w wysokości 2zł netto.

3.8. Koszt realizacji usługi "Dropshipping Kurier", zleconej na adres zagraniczny Dostawca wycenia indywidualnie, w zależności od wskazanego przez Zleceniodawcę adresu Klienta Końcowego.

3.9. W sytuacji, gdy podjętych próbach doręczenia przez przewoźnika, nie dochodzi do doręczenia przesyłki Klientowi Końcowemu i paczka wróci do Dostawcy, zostanie naliczona opłata serwisowa w wysokości 2 PLN netto, bez względu na realizowaną formę Dropshippingu. Dodatkowo zostanie naliczona opłata za koszt przesyłki zwrotnej w wysokości 12,20 netto. Na opisane w tym punkcie opłaty Dostawca wystawia faktury VAT i dostarcza niezwłocznie do Zamawiającego. Zastosowanie opisanych powyżej opłat wiąże się między innymi z przyczynami:

3.9.1. Nieobecność Klienta Końcowego pod wskazanym przez Zamawiającego adresem;

 

3.9.2. Odmowę przyjęcia paczki bez podania konkretnej przyczyny;

 

3.9.3. Brak przygotowanej gotówki przez Klienta Końcowego (w przypadku gdy Zamawiający korzystał ze swojego przewoźnika z „opcją pobranie”);

 

3.9.4. Błąd w przesłanych Dostawcy danych teleadresowych Klienta Końcowego lub podanie niepełnych danych;

 

Każdy przypadek zwrotu będzie indywidualnie analizowany a Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego ich rozpatrywania.

 

3.10. Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności dotyczących sprzedaży towarów.

 

3.11. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar w terminie maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

3.12. Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności oraz koszty transportu towaru (jeśli występują), w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.

 

3.13. Zamawiający oświadcza, że upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.

 

4.     REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

 

4.1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

 

4.2. Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży - strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

4.3. Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym.

 

4.4.Dostawca bierze odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego ze sztuką i nierzetelnego procesu zapakowania towaru, w przypadku gdy Zleceniodawca dostarczył dowodów na przykład w postaci zdjęć, po odbiorze towaru przez Klienta Końcowego.

 

4.5. Reklamacje z tytułu uszkodzeń powstałych z winy Dostawcy będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi ją w przeciągu 24h od dostarczenia paczki do Klienta końcowego. Jednocześnie na Zamawiającym ciąży obowiązek do upewnienia się, że Klient Końcowy zrozumiał zasady realizacji zamówienia jak i jego odbioru i został skutecznie poinformowany między innymi o:

 

4.5.1. Firmy kurierskie nie mają obowiązku informować odbiorcy o godzinie dostawy – odbiorca wskazuje adres, pod którym musi być ktoś obecny;

 

4.5.2. Gdy przesyłka nosi ślady wskazujące na możliwe uszkodzenia wewnętrzne klient ma prawo spisać protokół szkody z doręczającym kurierem lub odmówić przyjęcia paczki;

 

4.5.3. W sytuacji gdy Klient Końcowy stwierdza szkodę przy kurierze doręczającym i decyduje się odebrać paczkę (w przypadku DROPSHIPPING "kurier Alizoo"), a kurier nie posiada przy sobie odpowiedniego dokumentu do spisania protokołu szkody, Dostawca wymaga bezwzględnego, dodatkowego zgłoszenia takiej sytuacji na infolinii firmy doręczającej w tym samym dniu, co poręczony odbiór przesyłki. W tym wypadku poręczenie odbioru przez Klienta Końcowego powinno zawierać dodatkową notę "odbiór z zastrzeżeniem";

 

4.5.4  Serwis nie uzależnia rozpatrzenia reklamacji od protokółu szkody spisanego przy odbiorze z kurierem , jednak jego brak podczas, gdy zawartość przesyłki była uszkodzona zdecydowanie wydłuża proces reklamacji;

 

4.5.5. Klient Końcowy powinien zostać uczulony przez Zamawiającego na rzetelne wypełnianie protokołów szkody, to jest uwzględnianie na dokumentach wszelkich użytych przez Dostawcę i zgodnych z prawdą materiałów zabezpieczających;

 

4.5.6. Klient Końcowy powinien bezwzględnie odmówić odbioru przesyłki, która nosi wyraźne ślady uszkodzenia lub innej ingerencji;

 

4.5.7. Zleceniodawca powinien uprzedzić Klienta Końcowego o konieczności przekazania powyższych uwag, w przypadku, gdy odbioru paczki dokonuje inna osoba niż wskazany przez Zleceniodawcę adresat.

 

4.6. W sytuacjach dotyczących jakości wykonanych usług przez Dostawcę lub przewoźnika, Zamawiający może składać reklamacje w każdej formie między innymi poprzez:

 

4.6.1. Przesłanie reklamacji na adres e-mail : dropshipping@alizoo.pl;

 

4.6.2. Przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres doręczeń Dostawcy: Wiktor Jakuszyk , ul Cisowa 2/19 85-644 Bydgoszcz

 

4.7. Towary wysyłane w systemie Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji na podstawie dowodu dokonania zakupu u Zamawiającego przez Klienta Końcowego, a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się dopilnować, aby reklamowany towar trafił do serwisu z wymaganym dowodem zakupu, jak i opisem powodu reklamacji.

 

4.8. Dostawca zgadza się na przesyłanie towarów na reklamacje bezpośrednio do jego serwisu przez Klienta Końcowego wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego.

 

4.9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Klientowi Końcowemu rzetelnych informacji dotyczących sposobu realizacji przesyłek, sposobu zgłaszania reklamacji i dokumentów do tego wymaganych jak również innych istotnych dla Klienta końcowego informacji i nie przekazuje bezpośredniego kontaktu do Dostawcy.

 

4.10. Dostawca nie kontaktuje się w Klientem Końcowym, chyba że zostało to wcześniej ustalone z Zamawiającym i może być wykonane na jego wniosek.

 

4.11. Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru.

 

4.12. W przypadku, gdy reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w ofercie handlowej dostawcy, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona dostawca zaproponuje zwrot należności pieniężnej i korektę do faktury.

 

4.13. Dostawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację  w przeciągu 14 dni od jej otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do wydłużenia czasu usunięcia usterki, spowodowanego na przykład opóźnieniami u dostawców części serwisowych i tym podobnych.

 

5.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.

 

5.1. Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny składając oświadczenie w tym przedmiocie, w terminie czternastu dni od otrzymania Towaru przez Klienta Końcowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie.

5.2 Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Zamawiającego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Wiktor Jakuszyk , ul Cisowa 2/19 85-644 Bydgoszcz, lub na adres e-mail: dropshipping@alizoo.pl

5.3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest doręczany Zamawiającemu poprzez email po złożeniu zamówienia

5.4 Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

5.5 Towar może zostać zwrócony jak poprzez zamawiającego tak i poprzez klienta końcowego. Zwracany Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz formularzem odstąpienia od umowy/zwrotu na adres Hurtowni, tj.: Wiktor Jakuszyk , ul Cisowa 2/19 85-644 Bydgoszcz.

W przypadku gdy formularz odstąpienia od umowy/zwrotu był wysłany na adres email w opakowaniu powinien znajdować się numer Zamówienia który pozwoli na identyfikację zwrotu.

5.6 Dostawca zwraca Zamawiającemu wyłącznie koszty Towaru. Koszty przesyłki zwrotnej oraz  wysyłki towaru do klienta końcowego nie są zwracane.

 

 

Aktualizacja z dnia 06.05.2023